+372 612 9202

Tarbimistingimuste muutmise tasu metoodika

AS Phoenix Land liitumistasu ja tarbimistingimuste muutmise tasu metoodika

 
Võrguga ühendamist (liitumist) ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmist elektrivõrgus reguleerib
elektrituruseadus (RT I 2003, 25, 153; 2007, 23, 120) ja selle § 42 lg 1 p 4 alusel võrgueeskiri (RT I
2003, 49, 347; 2007, 37, 255). Võrgueeskirja § 32 sätestab liitumistaotluse esitamise ja liitumislepingu
sõlmimise reeglid. Võrgueeskirja § 33 sätestab liitumis- ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise
tasu arvutamise põhimõtted.
Elektrituruseaduse § 73 lõike 1 kohaselt kooskõlastab võrguettevõtja Konkurentsiametiga
elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu
arvutamise metoodika.
 
1. Üldsätted
1.1. AS Phoenix Land (edaspidi võrguettevõtja) liitumistasu ja tarbimistingimuste muutmise
tasu metoodika (edaspidi metoodika) määrab kindlaks, milliste põhimõtete alusel võtab
võrguettevõtja liitujalt uue võrguühenduse loomise või olemasoleva võrguühenduse
tarbimistingimuste muutmise eest tasu.
1.2. Võrguettevõtja loob uusi võrguühendus pingel 0,38 kV.
 
2. Mõisted
Käesolevas metoodikas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja võrgueeskirjas toodud
tähenduses, kui metoodikast ei tulene teisiti:
2.1. Arendusinvesteering – investeering, mis toob kaasa olemasolevate klientide või klientide
grupi varustuskindluse paranemise ja mille teostamine finantseeritakse ex-ante reguleeritavate
võrgutasude kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka;
2.2. Liituja – tarbija, kes taotleb oma elektripaigaldise ühendamist võrguettevõtja võrguga või
olemasoleva võrguühenduse tarbimistingimuste muutmist;
2.3. Liitumisleping – uue võrguühenduse loomiseks või tarbimistingimuste muutmiseks
võrguettevõtja ja liituja vahel kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või
elektroonilises vormis sõlmitav leping;
2.4. Liitumine – liituja elektripaigaldise ühendamine võrguettevõtja võrguga või olemasoleva
võrguühenduse tarbimistingimuste muutmine;
2.5. Liitumistasu – liituja poolt uue võrguühenduse loomise eest võrguettevõtjale makstav tasu;
2.6. Regulatsiooni periood – periood, mille jooksul võrguettevõtja rakendab liitumis- ja tingimuste
muutmise tasusid. Regulatsiooni periood on 12 kuud ja see ei pea kattuma kalendriaasta ega
ettevõtte majandusaastaga. Regulatsiooniperiood algab 30 päeva peale käesoleva metoodika
kooskõlastamist Konkurentsiameti poolt;
2.7. Tarbimistingimused – pingesüsteem, võrguühenduse läbilaskevõime amprites või lubatud
võimsus kilovattides, liitumispunkti asukoht ja mõõtepunkti või- punktide asukoht;
2.8. Tarbimistingimuste muutmise tasu – tarbimistingimuste muutmise eest liituja poolt
võrguettevõtjale makstav tasu.
 
3. Liitumis- ja tarbimistingimuste muutmise tasu põhimõtted
3.1 Võrguga ühendamise eest võetavat liitumistasu või tarbimis-tingimuste muutmise eest
võetavat tasu arvutades lähtub võrguettevõtja selleks tehtavatest põhjendatud kulutustest .
3.2. Liitumis- või tarbimistingimuste muutmise tasu hulka arvatakse uue tarbimisvõimsuse
ühendamiseks või olemasolevate tarbimistingimuste muutmiseks vajalikud kulud, sealhulgas
uute elektripaigaldiste ehitamise ja olemasolevate elektripaigaldiste ümberehitamise kulud.
3.3 Võrguettevõtja eristab raamatupidamises arenduskohustuse raames tehtavaid
arendusinvesteeringuid ja liituja poolt tasutava liitumis- või tarbimistingimuste muutmise
tasust teostatavaid investeeringuid põhivarasse.
3.4 Võrguettevõtja ei tohi liitumis- või tarbimistingimuste muutmise tasudesse lülitada
investeeringuid, mida võrguettevõtja teostaks võrgu arendamiseks ka juhul kui võrguga ei
liituks uusi tarbijaid.
3.5 Võrguettevõtja arvestab tasude arvestamisel perspektiivsete tarbijate liitumise ning juba
liitunud tarbijate tarbimisvõimsuse suurendamisega, võttes seejuures arvesse piirkonna
arengukavasid ja planeeringuid.
3.6 Tasude arvestamisel lähtub võrguettevõtja turuosaliste võrdse kohtlemise printsiibist ning
arvutab kõikidele sarnastes tingimustes olevatele tarbijatele tasud ühtsest printsiibist lähtuvalt.
3.7 Liitumislepingu pakkumises esitatud eeldatav liinide ja alajaamade ehitusmaksumus ning
muud teostatavad investeeringud peavad põhinema kulupõhistel turuhindadel.
3.8 Tarbimisvõimsuse vähendamisel võrguettevõtja tasu ei võta. Samuti ei võta võrguettevõtja
tasu (välja arvatud tarbimisvõimsuse taastamisega seotud põhjendatud kulud) kui tarbija
on vahepeal tarbimisvõimsust vähendanud, kuid soovib taastada endise võimsuse ja
tarbimisvõimsuse vähendamisest ei ole möödunud rohkem kui 3 aastat.
3.9 Võrguettevõtja on liitumislepingust tuleneva võrguühenduse kohustatud looma või
tarbimistingimusi muutma mitte pikema aja jooksul kui 12 kuu jooksul alates liitumislepingu
sõlmimisest, tingimusel, et võrguettevõtja kohustuste täitmist ei takista vääramatu jõu asjaolud
ega liituja tegevus või tegevusetus.
3.10 Liitumisel ja tarbimistingimuste muutmisel lähtub võrguettevõtja optimaalsest võrgu
konfiguratsioonist, heast inseneritavast, efektiivseimast lahendusest ning liituja soovidest.
3.11 Võrguettevõtja võib liitumis- või tarbimistingimuste muutmise tasu arvutamiseks kasutada:
3.11.1 Kindlaid kulukomponente arvestatavaid valemeid,mis on välja toodud Konkurentsiameti
juhendis “Soovituslik juhend elektrivõrgu liitumistasu ning tarbimis- ja tootmistingimuste
muutmise tasu metoodika koostamiseks”;
3.11.2 Või arvestada liitumistasu eraldi igale konkreetsele liitumisele lähtudes põhjendatud kuludest.
3.12 Kui tegelik liitumistasu maksumus kujuneb madalamaks kui liituja poolt tasutud, siis
maksab võrguettevõtja tarbijale proportsionaalselt tagasi makstud ning tegeliku liitumistasu
maksumuse vahe. Kui tegelikud kulutused ületavad liitumistasu, tasub liituja täiendavalt
tegelik liitumistasu maksumuse vahe.
3.13 Võrguettevõtja võetud summaarne liitumistasu või tarbimistingimuste muutmise tasu ei või
aasta lõikes olla suurem kui liitumislepingute täitmiseks tehtud kulutused.