+372 612 9202

Üldteenuste tüüptingimused

AS Phoenix Land üldteenuse osutamise tüüptingimused

Kehtivad alates 01.01. 2013
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad AS Phoenix Land (edaspidi: võrguettevõtja või pool) üldteenuse osutamise
tüüptingimused(edaspidi:tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt elektrituruseaduses sätestatud juhtudel ja korras kodutarbijale, korteriühistule, korteriomanike
ühisusele ja sellele äritarbijale, kelle tarbimiskoht on ühendatud võrguga madalpingel kuni 63-
amprise peakaitsme kaudu (edaspidi: väiketarbija või pool) elektrienergia müüki üldteenusena
(edaspidi: üldteenus).
1.2. Tüüptingimused ei reguleeri väiketarbijale võrguteenuste osutamist, võrguleping tuleb
väiketarbijal sõlmida võrguettevõtjaga eraldi.
1.3. Võrguettevõtja osutab väiketarbijale üldteenust, kui:
1.3.1. Väiketarbija elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtja võrguga ja
1.3.2. Väiketarbijal on liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguettevõtjaga sõlmitud kehtiv
võrguleping ja
1.3.3. Väiketarbijale ei müü muu isik muul õiguslikul alusel elektrienergiat ja
1.3.4. Ei esine õigusaktis toodud muud alust üldteenuse osutamisest keeldumiseks.
1.4. Võrguettevõtja osutab üldteenust käesolevate tüüptingimuste alusel kasutades võrgulepingus
kokkulepitud väiketarbija ja mõõtepunktiga seotud andmeid.
1.5. Võrguettevõtja järgib üldteenuse osutamisel väiketarbijate võrdse kohtlemise põhimõtet.
 
2. MÕISTED
2.1. Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides
ning võrgulepingus ja selle tüüptingimustes (edaspidi: võrguleping) toodud tähenduses, välja
arvatud juhul, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.
2.2. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
2.2.1. Avatud tarnija – isik, kes müüb väiketarbijale mõõtepunktis kogu vajaliku elektrienergia
ja kannab mõõtepunkti osas õigusaktides sätestatud bilansivastutust;
2.2.2. Avatud tarnija vahetamine – õigusaktis toodud korras toimuv protsess, mille
tulemusena vahetub mõõtepunktis väiketarbijale elektrienergiat müüv avatud tarnija
(elektrimüüja);
2.2.3. Üldteenus – võrguettevõtja poolt õigusaktis sätestatud alusel ja korras elektrienergia
müük sellisele väiketarbijale, kelle elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtja võrguga ja
kellele ei müü muul viisil elektrienergiat muu isik;
2.2.4. Üldteenuse tasu – üldteenuse korras vastaval kuul müüdud elektrienergia tunnipõhiste
koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud
keskmise hinna alusel võrguettevõtja poolt arvutatav elektrienergia hind, millele lisanduvad
üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.
 
3. ÜLDTEENUSE OSUTAMINE
3.1. Võrguettevõtja osutab väiketarbijale õigusaktides ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja
korras üldteenust.
3.2.  Üldteenuse osutamine algab ja lõppeb õigusaktis sätestatud tähtpäevast või poolte vahel
kokkulepitud päevast.
3.3. Võrguettevõtja on võrgulepingus kokkulepitud mõõtepunktis väiketarbijale üldteenuse osutamise
ajal ainus avatud tarnija (elektrimüüja). Kui väiketarbija soovib mõõtepunktis hakata ostma
elektrienergiat muult isikult või muul viisil tuleb tal sõlmida avatud tarnijaga (elektrimüüjaga)
asjakohane avatud tarne leping.
3.4. Mõõtepunktis üldteenusena müüdud elektrienergia kogused mõõdab ja/või määrab õigusakti ja/
või võrgulepingu alusel võrguettevõtja.
3.5. Võrguettevõtjal on õigus keelduda väiketarbijale üldteenuse osutamisest õigusaktides või
tüüptingimustes või võrgulepingus sätestatud juhtudel, kusjuures võrguettevõtja põhjendab
väiketarbijale oma keeldumist.
 
4. ÜLDTEENUSE TASU JA ARVELDAMINE
4.1.  Arve koostamise aluseks on õigusaktis sätestatud korras arvutatud ja võrguettevõtja veebilehel
avalikustatud üldteenuse tasu ning väiketarbija mõõtepunktis võrguettevõtja poolt mõõdetud ja/
või määratud elektrienergia kogus, sh võrgulepingus sätestatud juhtudel arvutuslikult määratud
elektrienergia kaod ja/või prognoositud elektrienergia kogused. Üldteenuse tasule lisanduvad
õigusaktis sätestatud korras ja suuruses riiklikud maksud ja tasud.
4.2. Võrguettevõtja avaldab kalendrikuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna koos
selle aluseks olevate andmete ja arvutuskäiguga oma veebilehel järgmise kuu 9. (üheksandaks)
kuupäevaks.
4.3. Kui peale arve esitamist võrguettevõtja korrigeeribvastavalt õigusaktile arve koostamise aluseks
olnud väiketarbija mõõtepunktis mõõdetud ja/või määratud elektrienergia koguseid, korrigeerib
võrguettevõtja ka üldteenusena müüdud elektrienergia kogust ja selle eest tasumisele kuuluvat
makset järgmise kuu arvega.
4.4. Arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu.
4.5. Arve väljastatakse väiketarbijale kas paberkandjal või elektrooniliselt.
4.6. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval,
millal see laekub võrguettevõtjale.
4.7. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (sh viivised, intressid,
leppetrahvid, riiklikud koormised) ja seejärel põhikohustused. Esimeses järjekorras loetakse
täidetuks võrguettevõtja poolt väiketarbijale üldteenuse osutamisest ja seejärel võrgulepingust
ning võrguteenuste osutamisest tulenevad põhikohustused. Varem sissenõutavaks muutunud
põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
4.8. Kui väiketarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõtjal õigus väiketarbijalt küsida
kõigi arvel märgitud tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1 % päevas. Viivist
hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse arvel märgitud tasude
täieliku laekumise päeval.
4.9. Kui väiketarbija on omal algatusel teinud võrguettevõtjale ettemaksu, ei ole võrguettevõtjal
kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Väiketarbija soovil arvestab võrguettevõtja ettemaksu
tulevaste arvete katteks või tagastab ettemaksu väiketarbijale.
4.10. Võrguettevõtja võib väiketarbijalt küsida ilma intressi maksmise kohustuseta ettemaksu,
mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu tarbimise alusel määratud 2 (kahe)
arveldusperioodi tasu, kui väiketarbija:
4.10.1. On võlgu üldteenuse osutamisest tulenevate tasude maksmisel või
4.10.2. Väiketarbija on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.
4.11. Ettemaks tagastatakse väiketarbijale üldteenuse osutamise lõppemisel kui kõik
väiketarbija kohustused võrguettevõtja ees on nõuetekohaselt täidetud.
 
5. TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS
5.1. Kehtivad tüüptingimused kohalduvad kõikidele juhtudele, kui võrguettevõtja osutab õigusaktis
sätestatud juhtudel ja korras väiketarbijale üldteenust.
5.2. Üldteenuse osutamine lõpeb:
5.2.1. Poolte kokkuleppel;
5.2.2. Tarbija poolt üldteenuse osutamisest loobumisel või üldteenuse osutamisest keeldumisel
õigusaktides või tüüptingimustes sätestatud alustel ja korras;
5.2.3. Mõõtepunktis avatud tarnija vahetumisel;
5.2.4. Äritarbijast väiketarbija lõppemisel;
5.2.5. Võrgulepingu lõppemisel;
5.2.6. Muul tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alusel.
5.3. Väiketarbija teatab üldteenuse korras elektrienergia ostmise lõpetamise soovist võrguettevõtjale
ette arvestusega, et avatud tarnija vahetamine kestab 21 päeva ja saab toimuda kalendrikuu
vahetusel, kui õigusaktist ei tulene teisiti.
5.4. Üldteenuse osutamise lõppemisel maksab väiketarbija võrguettevõtja arvel näidatud tähtpäevaks
võrguettevõtjale kõik üldteenuse osutamisest tulenevad tasud.
 
6. TÜÜPTINGIMUSTE MUUTMINE
6.1. Võrguettevõtjal on õigus õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegu järgides ühepoolselt muuta
üldteenuse osutamise tüüptingimusi.
6.2. Võrguettevõtja annab väiketarbija soovil selgitusi muudatuste kohta.
6.3. Väiketarbijal on muudatustega mittenõustumise korral õigus õigusaktides sätestatud korda
järgides üldteenuse kasutamisest loobuda.
 
7. VASTUTUS
7.1. Pooled vastutavad õigusaktis ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või
täitmata jätmise (edaspidi: kohustuse rikkumine) eest õigusaktides sätestatud korras.
7.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu
kahju sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
7.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav.
7.4. Võrguettevõtja vastutab võrguteenuste kvaliteedi ja võrguettevõtja elektripaigaldises toimuva
elektrikatkestuste eest õigusaktis, võrgulepingus sätestatud juhtudel ja korras.
 
8. TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD
8.1. Õigusaktist ja tüüptingimustest tulenevad teated ning nõusolekud loetakse ühe poole poolt
esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on nõutavas vormis edastatud teisele
poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.
8.2. Füüsilisest isikust tarbija annab võrguettevõtjale, isikutele, keda võrguettevõtja kasutab oma
kohustuste täitmiseks ja isikutele, kellele võrguettevõtja on loovutanud kodutarbija vastu
üldteenuse osutamisest tulenevad nõuded, nõusoleku üldteenuse osutamisest ja võrgulepingust
saadud tarbija isikuandmete töötlemiseks üldteenuse osutamise eesmärgil. Tarbijal on õigus igal
ajal isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Tagasiulatuvalt nõusolekut tagasi võtta ei
saa.
 
9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1. Üldteenuse osutamisest tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.
9.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel
kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
9.3. Füüsilisest isikust tarbija võib üldteenuse osutamisest tulenevate vaidluste lahendamiseks,
mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse teenuse väärtus
on 20 või enam eurot, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras
Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.
9.4. Üldteenuse osutamisest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt,
lahendatakse kohtus.